du and sort(size folder and sort)

Thursday, October 15th, 2015

การดู size ของ folder มีขนาดเท่าไหร และเรียงตามขนาดของ size 1 2 3 4 5 6 7 du -sh * | sort -h du : -s : จะคำนวน folder ที่อยู่ ณ path ปัจจับัน -h : ให้แสดงผลเป็นตัวย่อตามขนาดเช่น KB,MB,GB   sort -h : เรียงตามขนาดจากน้อยไปหามากdu -sh * | sort -h du : -s : จะคำนวน folder ที่อยู่ ณ path ปัจจับัน -h […]

วิธีหา คำต่างๆใน file โดยไม่สนใจว่าจะอยู่ที่ไหน

Friday, November 14th, 2014

แบ่งปั่น วิธีการของผมในการหาข้อมูลใน file ต่างๆ บน Unix Linux ที่โดนบีบอัดข้อมูลไว้ หรือที่ยังไม่บีบอัดไว ก็สามารถประยุกต์เอามาใช้กันได้ บางครั้งเราไม่รู้ว่าไฟล์อยู่ที่ไหนบ้าง หรือรู้ แต่มันมีอยู่หลายๆที่ จะได้สะดวกในการค้นหา วิธีที่ 1 ค้นหาไฟล์ ชื่ออะไรก็ตามที่ถูกบีบอัดไว(Zip) แล้วให้ exec และค้นหาคำที่เราต้องการ 1 2 3 $ $find [path] -type f -name [file name].gz -exec [command] {} \;|grep [key word for need] $$ $find [path] -type f -name [file name].gz -exec [command] {} \;|grep [key word for […]

In Unix, how can I split large files

Tuesday, February 8th, 2011

To split large files into smaller files in Unix, use the split command. แยกเป็นไฟล์ย่อยให้เล็กลงใน Unix โดยใช้คำสั่ง split 1 split [options] filename prefixsplit [options] filename prefix Option -l linenumber : แบ่งตามจำนวน line -b bytes : แบ่งตาม size ตัวอย่าง 1 2 3 1. split -l 500 filename file_   2. split -b 40k filename file_1. split -l […]