du and sort(size folder and sort)

การดู size ของ folder มีขนาดเท่าไหร และเรียงตามขนาดของ size

1
2
3
4
5
6
7
du -sh * | sort -h
du : 
-s : จะคำนวน folder ที่อยู่ ณ path ปัจจับัน
-h : ให้แสดงผลเป็นตัวย่อตามขนาดเช่น KB,MB,GB
 
sort
-h : เรียงตามขนาดจากน้อยไปหามาก

Leave a Reply