.: ดึงค่าจากไฟล์ Properties ด้วย Spring :.

Thursday, May 14th, 2009

– ประกาศ bean โดยใชคลาส ResourceBundleMessageSource <bean id=”messageSource” class=”org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource”> <property name=”basenames” value=”messages” /> </bean> -สร้างไฟล์ properties ชื่อ messages.properties ไปวางไว้ใน classes path – จากนั้นก็เอา Code ที่ต้องการจะแสดงในหน้าเว็บเพจของเราไปวางไว้ในต่ำแหน่งที่เราต้องการใน page #springMessage(“xxxx”) เป็นต้น