.: ดึงค่าจากไฟล์ Properties ด้วย Spring :.

– ประกาศ bean โดยใชคลาส ResourceBundleMessageSource

<bean id=”messageSource” class=”org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource”>
<property name=”basenames” value=”messages” />
</bean>

-สร้างไฟล์ properties ชื่อ messages.properties ไปวางไว้ใน classes path

– จากนั้นก็เอา Code ที่ต้องการจะแสดงในหน้าเว็บเพจของเราไปวางไว้ในต่ำแหน่งที่เราต้องการใน page

#springMessage(“xxxx”)

เป็นต้น

Leave a Reply